Logik – Vad, varför och hur?

Verkligheten vi alla lever i är uppbyggd av osynliga matematiska mönster. Dessa mönster är vad vi hänvisar till med ordet ”logik”.

Den vetenskapliga revolutionen markerar startskottet för vår förståelse för logik, samt för vår förmåga att applicera den som verktyg på vår omgivning. De vetenskapliga framstegen gjorda av exempelvis Isaac Newton och Galileo Galilei, gav oss en bättre förståelse för universums matematiska struktur. Deras tankar drev fram den industriella revolutionen och ligger som grund för alla de teknologiska innovationer vi njuter av idag.

Vår förståelse för universums regler – logik – har tillåtit oss att utforska rymden, vandra på månen, och sätta farkoster på mars. Det har även tillåtit oss att uppfinna datorer, internet och datorspel. Logik står bakom mänsklighetens alla största bedrifter och uppfinningar, från medicinska framsteg till teknologierna som idag binder oss samman. Du hade aldrig kunnat läsa den här texten om inte människan hade förmåga för logiskt tänkande.

Även om den moderna människan alltid haft förmåga till logiskt tänkande tack vare vårt prefrontala cortex – den del av hjärnan som skiljer oss från djuren – så har den aldrig haft logik som emotionell drivkraft. Förrän nu.

När en människa föds är den en hjälplös varelse. Den lär sig snabbt att värdera enkla tecken på säkerhet, såsom värme, mättnad och en rofylld miljö. Den utvecklar snabbt primitiva beteendemönster med avsikt att främja den egna säkerheten, så som att skrika på mamma när den är hungrig. Denna konstanta önskan och strävan efter säkerhet ligger kvar som fundament – ”kärnvärdering” – i människans psyke under hela dess livstid. Skillnaden mellan en vuxen individ och en bebis är deras metoder att söka säkerhet, som ökar i komplexitet med åren. Istället för att skrika och gråta vid hungerkänslor, söker den vuxna människan säkerhet genom mer utvecklade intellektuella koncept såsom, familj, vänner, tak över huvudet och pengar på banken.

Att som de flesta människor i världen idag ha säkerhet som drivkraft är i det stora hela dysfunktionellt. Det hämmar individens förmåga att utvecklas och bidra till sin miljö. För att illustrera: det känns ofta ”säkrare” att inte ta chansen och att starta det egna företaget man drömt om hela livet, trots att idén på en rationell nivå verkar skottsäker. I exemplet hindrar personens känslor denne från att göra det logiskt sundaste.

Tack vare nya insikter i neurovetenskap har vi nu förstått hur man ändrar denna interna drivkraft som ligger till grund för alla våra handlingar. Genom att värdera logik, snarare än säkerhet eller andra dysfunktionella koncept, blir livet många gånger lättare och mer njutbart att leva. Inte längre plågas man av obehagliga känslor om att man ”borde gjort annorlunda”, därför att man med logik som kompass och ledstjärna alltid tar rätt beslut i stunden, baserat på den kunskap man besitter vid tillfället.

De fyra stegen

1. Lita på logiken

Många har, när de tänker på konceptet ”logik”, en neutral eller kall känsla associerad. Det är viktigt att få en förståelse för hur viktigt och fint logik är. För att få sig en uppfattning om precis hur matematiskt, strukturerat och logiskt universum finns här en lista med filmklipp, böcker, dokumentärer, artiklar etc. som demonstrerar faktumet och tillåter dig att bygga tillit till logik.


2. Hitta din ”kärna”

Genom längre stunder av introspektion, tänk tillbaka på ditt liv och se vad som motiverat dina olika livsval. Om du t.ex. har ett beteendemönster av att vilja bli omtyckt av andra, varför? Ofta grundar sig det i känslan att man behöver andras närhet därför att man inte känner att man kan ta hand om sig själv. De allra flesta motiveras av ”säkerhet” eller ”bekvämlighet”.

3. Förstå att logik är bättre för dig

Detta måste ske på en undermedveten, emotionell nivå. Se över alla de olika misstag du har begått i livet. När du ser att dessa misstag har motiverats av din dysfunktionella ”kärnvärdering”, jämför hur ditt liv hade sett ut om du istället hade agerat med logik som ledstjärna. Varje människa kommer snabbt inse att logik är den bästa vägen.

När ditt undermedvetna förstår att logik är en bättre drivkraft än exempelvis säkerhet, bekvämlighet eller social tillhörighet, kommer den automatiskt att byta kärnvärdering till logik. Alla dina problem försvinner, du blir mångfaldigt mer intelligent, och livkvaliteten höjs markant.


4. Fortsätt leva ditt liv med logiken som kompass.

När du bytt kärnvärdering till logik kommer du att känna en stark vilja att vilja förstå din värld genom logik. Det är nu förståelse genom logik, snarare än felaktigt strävan efter säkerhet, som aktiverar ditt belöningssystem i hjärnan. De första veckorna efter paradigmskiftet bör ägnas åt att omstrukturera dina tankar med logik som fundament.

När du nu övar och utnyttjar dina nyvunna logiska förmågor kommer din tilltro till logik att stärkas och dina gamla beteende- samt tankemönster att gradvis försvinna. Det är i detta skede viktigt att inte medvetet välja irrationella beteenden över logiska sådana, då man riskerar återaktivera sitt ursprungliga kärnvärde.

Vill du veta mer?

Innebörden av logik som kärnvärdering.

Ta mig vidare